Home » Huisreglement

Huisreglement

1. Definities

B-Well Tremelo: Sports & Pleasure bvba – BE 0 844 507 041 – Duivebergen 2b – 3140 Keerbergen
Clublid: deel uitmakend van B-Well;
Programma: door B-Well aangeboden mogelijkheid om gedurende een bepaalde tijd of voor een bepaald aantal beurten gebruik te maken van (een) specifieke faciliteit(en) van B-Well;

2. Gebruik van de B-Well faciliteiten

2.1. De B-Well-faciliteiten, zijn uitsluitend toegankelijk voor leden met een actief lidmaatschap, hetzij een abonnement, een beurtenkaart of een domiciliëring.
2.2. B-Well verstrekt een lidmaatschap aan diegene die zich bij B-Well heeft ingeschreven voor gebruik van de
B-Well-faciliteiten, zodra:
o deze inschrijving door B-Well is aanvaard;

3. Inschrijving

Inschrijving geschiedt door afgifte aan B-Well van een volledig en juist ingevuld, en voor akkoord ondertekend B-Well lidmaatschapsformulier. B-Well kan nadere voorwaarden stellen voor aanvaarding van de inschrijving, bijvoorbeeld: overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

4. Aanbod

B-Well kent een wisselend aanbod van diverse soorten lidmaatschappen, zoals dat blijkt uit het meest recente overzicht van het aanbod van B-Well ten tijde van de aanvaarding van de inschrijving.

5. Totstandkoming overeenkomst

Met de ondertekening van het inschrijvingsformulier door B-Well is een overeenkomst tot stand gekomen die het lid recht geeft op het gebruik van de B-Well-faciliteiten zoals bedoeld in het programma waarnaar verwezen is op het inschrijvingsformulier en tegen het tarief zoals dat eveneens is vermeld op het inschrijvingsformulier.

6. Duur van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst wordt, afhankelijk van het gekozen programma en afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor men in aanmerking komt, aangegaan voor de duur van 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden, 25 beurten of 50 beurten.
6.2. Een clublid dat voor een maandelijkse betaling per domiciliering kiest, betaald contant het saldo van de huidige maand en de daaropvolgende maand. Vervolgens zal maandelijks een domiciliering worden uitgevoerd door B-Well, met een minimum van 10 maanden. Nadien zal deze worden uitgevoerd tot het clublid duidelijk en schriftelijk te kennen geeft dit te willen stoppen.
6.3. Bij een onvrijwillige afwezigheid of ziekte kan het lid een (dokters)bewijs binnenbrengen. De periode van afwezigheid wordt achteraan het abonnement verlengd. Dit moet een periode van minimum 10 opeenvolgende dagen zijn.
6.4. Bij een vrijwillige afwezigheid of onvrijwillige afwezigheid ZONDER attest, wordt de afwezige periode gerecupereerd na het nemen van een nieuw abonnement. Dit moet een periode van minimum 10 opeenvolgende dagen zijn.

7. Kosten voor automatische incasso

7.1. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in het voorgaande artikel uitblijft en B-Well tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is de debiteur buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 10% van de opeisbare som met een minimum van € 250,–.
7.2. Ingeval B-Well na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is de debiteur gehouden de reële kosten (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s), waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen het uurtarief van de daartoe in te schakelen advocaat .
7.3. De houders van een domiciliëringscontract zijn gebonden aan een stipte betaling. Bij een laattijdige of niet-betaling wordt de toegang tot het centrum geweigerd.

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. Er gebeuren geen terugbetalingen van het inschrijvingsgeld of van het abonnementsgeld. De klant heeft echter wel een bedenktijd van 7 werkdagen om zonder kosten van zijn abonnement te kunnen afzien.
8.2. De overeenkomst als voormeld eindigt automatisch als de termijn van het abonnement verstreken is of de beurtenkaart is opgebruikt. Klanten die betalen per domiciliëring kunnen deze stopzetten na de 10e betaling door B-Well hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
8.3. De overeenkomst als voormeld eindigt tussentijds indien:
o het clublid door verhuizing komt te wonen buiten een straal van 25 kilometer van B-Well en om die reden opzegt één maand voor de beoogde beëindigingdatum.
o het clublid zo ernstig ziek of gehandicapt raakt, dat sporten niet meer mogelijk is en een mogelijkheid tot sporten ook in de toekomst in redelijkheid niet meer verwacht kan worden; en om die reden opzegt één maand voor de beoogde beëindigingsdatum. Hierbij is het clublid verplicht een schriftelijke verklaring van medisch specialist of arts te overhandigen;
o het clublid is komen te overlijden.

9. Prijzen en wijze van betaling

9.1. Alle betalingen kunnen via bancontact, per domiciliëring of cash gebeuren.
9.2. Voor de verschillende B-Well-faciliteiten is het tarief verschuldigd zoals dat geldt op het moment van totstandkomen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 7. Al de tarieven worden bepaald per aaneensluitende periode van 12 maanden, zij het dat per 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen zonder nadere aankondiging automatisch kunnen worden geïndexeerd conform het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een tarievenlijst is voor (potentiële) leden op elk moment verkrijgbaar bij de receptie van B-Well.
9.3. Bij inschrijving verklaart het lid B-Well te machtigen tot automatische incasso van al hetgeen het lid uit de inschrijving verschuldigd is of zal zijn.
9.4. In geval van overschrijding van voornoemde termijn:
o is het lid met ingang van de vijftiende dag in verzuim en derhalve over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
o is B-Well onmiddellijk gerechtigd het lid de toegang te ontzeggen, zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van B-Well kan leiden.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Personen die gebruik maken van B-Well dienen zich er uitdrukkelijk zelf van te vergewissen of het door hen gekozen programma voldoende is afgestemd op de toestand van hun gezondheid.
10.2. Het gebruik van alle faciliteiten van B-Well geschiedt geheel op eigen risico. B-Well is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan lijf of goed van personen die gebruik maken van B-Well.
10.3. Indien B-Well of een derde door toedoen van een persoon die gebruik maakt van B-Well schade lijdt, is deze persoon gehouden deze schade te vergoeden. Het veroorzaken van schade kan voor B-Well reden zijn de persoon per direct de toegang te ontzeggen.

11. Overige regels en gebruiksvoorschriften

11.1. De leden zijn verantwoordelijk voor de controle van hun persoonlijke conditie tijdens de activiteiten opgenomen in de club. Bij het vaststellen van ongewone symptomen moet het lid zich onmiddellijk onthouden van elke deelname aan de activiteit en een begeleider van B-Well informeren over de ervaren symptomen.
11.2. Het trainingsschema heeft als doel het ontwikkelen en het handhaven van hart en ademhalingsfitness en van bepaalde lichaamsdelen, flexibiliteit, spiersterkte en uithoudingsvermogen.
11.3. Het lid moet de fitnessinstructeur verwittigen van latere wijzigingen aan de informatie die oorspronkelijk in de gezondheidsvragenlijst werd opgegeven.
11.4. In bepaalde gevallen kan de fitnessinstructeur bijkomende medische informatie eisen van de huisarts van leden, teneinde een veilig en correct trainingsschema te kunnen voorstellen.
11.5. Het trainingsschema is ontworpen om geleidelijk de werklast van het hart- en ademhalingssysteem te verhogen. Evenwel kan de reactie van het hart- en ademhalingssysteem op het trainingsschema niet met volkomen nauwkeurigheid voorspeld worden. De leden aanvaarden dat er een risico bestaat voor ongunstige resultaten gedurende, of na het trainingsschema.
11.6. Elk lid aanvaardt deel te nemen aan de clubactiviteiten op eigen risico. Verder aanvaardt het lid bij afwezigheid en nalatigheid van B-Well, de begeleiders, bedienden of andere tussenpersonen, deze niet aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade, niet beperkt tot, letsels of overlijden ten gevolge van de activiteiten verricht in de club.
11.7. Men dient sportkleding en sportschoeisel te dragen en de schoenen moet een propere, niet aflatende zool bevatten.
11.8. Het is niet toegestaan sporttassen mee te nemen in de trainingsruimte.
11.9. Het is niet toegestaan te trainen met ontbloot bovenlichaam.
11.10. Het is verplicht een handdoek te gebruiken op de trainingstoestellen.
11.11. Het is ten strengste verboden de intensiteit van de toestellen te verhogen waarop men zelf niet traint.
11.12. Leden onder 18 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd.
11.13. Leden moeten in en rond de club eerbiedig met elkaar omgaan en geen beledigende of lasterlijke taal gebruiken.
11.14. Roken is niet toegestaan.
11.15. Voorwerpen onbeheerd achterlaten in het gebouw wordt ten stelligste afgeraden.
11.16. De club verwerpt elke verantwoordelijkheid bij verlies van geld of persoonlijke eigendommen van leden of genodigden. De leden zijn verantwoordelijk voor hun eigendommen en eerbiedigen alle regels en reglementen van de club.
11.17. Een lid kan geschorst worden of zijn/haar lidmaatschap kan worden ingetrokken, indien zijn/haar gedrag onredelijk is of niet overeenstemt met de regels en reglementen van de club.
11.18. De directie behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren, dan wel te ontzeggen aan bepaalde bezoekers/leden.
11.19. Aan iedereen die gebruik maakt van de kleedkamers raden wij aan de lockers te gebruiken. B-Well is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, diefstal of vandalisme.
11.20. Alle leden dienen de elementaire regels van netheid en hygiëne te respecteren.
11.21. De beschikbaarheid van faciliteiten kan tijdelijk zijn beperkt als gevolg van keuring, onderhoud, reparatie, bijzondere evenementen of ontstentenis van de betreffende instructeur of instructrice.
11.22. Niet naleving van de algemene voorwaarden of andere van kracht zijnde reglementen is reden voor B-Well de betreffende persoon tijdelijk of voorgoed de toegang te ontzeggen, onverminderd de verplichting van die persoon tot voldoening van de overeengekomen betaling.
11.23. B-Well behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigingen.
11.24. De houders van een abonnement of een beurtenkaart kunnen maximaal 3x per week gebruik maken van de trainingsfaciliteiten en dit steeds na reservatie. Indien u niet aanwezig kan zijn, Gelieve tijdig te verwittigen. Geen afmelding of in de laatste 24u voor uw afspraak, kan uw sessie worden aangerekend.
11.25. De prijzen van de abonnementen of beurtenkaarten alsook de openingsuren kunnen worden aangepast zonder voorafgaande aankondiging en zijn steeds beschikbaar aan de receptie.

12. Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in artikel 7 of uit daarmee samenhangende of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een onafhankelijke partij. De kosten daarvan komen ten laste van beide partijen, elk voor een gelijk deel.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onverminderd het in het voorgaand lid bepaalde is op alle rechtsverhoudingen met B-Well, het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen en desbetreffend door de vrederechter te Antwerpen, zevende kanton.

14. Slotbepaling

In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.